Brexit - Coğrafi İşaretler

TİM'den alınan bir yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atıfla, Birleşik Krallık (BK) ve AB arasında gerçekleştirilen müzakereler sonucunda 31 Ocak 2020 tarihinde Brexit’in gerçekleştiği, 31 Aralık 2020 tarihinde sona ermesi öngörülen Geçiş Dönemi’nin başladığı, söz konusu dönem boyunca BK’nin, ticaret açısından AB üyesi bir ülke gibi muamele gördüğü veAB mevzuatının BK’da uygulanmaya devam ettiği, Geçiş Dönemi sonrasında ise BK’nin, AB Tek Pazarı dışında kalacağı ve kendi mevzuatını uygulamaya başlayacağı bildirilmektedir.

Yazıda devamla, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları alanında da, 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle BK’nın AB Coğrafi İşaret sistemini terk ederek, DTÖ Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Anlaşması’na (TRIPs) uygun yeni bir “Coğrafi İşaret” sistemi kurmasının ve yürürlüğe koymasının beklendiği belirtilmiş olup ülkemizle BK arasında, geçiş süreci sonrasında yürürlüğe girmesi için çalışmaları sürdürülen Serbest Ticaret Anlaşması (STA) görüşmeleri esnasında coğrafi işaretlere ilişkin olarak muhataplarımızca;

- Geçiş Dönemi sonrasında, BK’da coğrafi işaretlerin tanınmasının AB’ye benzer şekilde doğrudan başvuru veya STA benzeri uluslararası anlaşmalar aracılığıyla sağlanacağı,

- BK’ya doğrudan başvuru kapsamında ulusal ve uluslararası başvuruların 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla alınmaya başlanacağı; ancak, uluslararası başvurularda tescil başvurusunda bulunulan coğrafi işaretli ürün için başvuru sahibinden ürünün ulusal tescile sahip olması şartının aranacağı,

- Söz konusu doğrudan başvuruların alınması sonrasında detaylı bir inceleme sürecinin gerçekleştirileceği, anılan sürece tüm ilgili tarafların katılabileceği ve ilgili tarafların korunması istenen coğrafi işaretli ürüne BK mevzuatına aykırılığını ispatladığı sürece itiraz edebileceği,

- Uluslararası anlaşmalar aracılığıyla korunmasına karar verilecek coğrafi işaretli ürünler için ise anlaşmaya uygun şekilde ulusal mevzuata yeni maddelerin dercedilmesine
ihtiyaç duyulacağı, esasen bu sürecin tüm ülkeler için standart bir süreç olduğu ve BK için bu süreçlerin en az beş ay sürmesinin beklendiği; bu bağlamda, söz konusu süreçlerin BK’daki yeni coğrafi işaret sistemine tam anlamıyla işlerlik kazandırılmadan başlatılmayacağı,

- Öte yandan, BK’nın AB mevzuatına yakın bir coğrafi işaretler mevzuatı hedeflediği; bununla beraber, uluslararası anlaşmalar ile sağlanacak coğrafi işaret haklarının koruma süresi, yaptırımları vb. konularında BK tarafından değişikliğe gidilebileceği,

- Mevcut durumda, Türkiye’nin coğrafi işaretli ürünlerinin korunmasının AB’ye yapılan doğrudan başvurularla edinilmiş olduğu ve Türkiye ile AB arasında coğrafi işaretlerin
korunmasına yönelik ayrı bir uluslararası anlaşma bulunmadığı,

- Ülkemizin AB’de kayıtlı coğrafi işaretli ürünlerine ilişkin haklarının Geçiş Dönemi’nden sonra BK tarafından tanınmayacağı ve bu nedenle söz konusu hakların Geçiş Dönemi’nden sonra da BK tarafından tanınırlığının sağlanabilmesi için halihazırda AB’de tescilli coğrafi işaretli ürünlerimizin ihracatçılarımız tarafından 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla BK sistemine başvurularak ayrıca kayıt ettirilmesi gerektiği bildirilmiştir.

Konuya ilişkin detaylı bilgiye, https://www.gov.uk/guidance/protecting-food-anddrink-names-from-1-january-2021 internet sitesinden erişilebilmektedir.

Bu kapsamda, gerek AB nezdinde kayıtlı, gerek ilgi duyulabilecek diğer ürünler için başvuru süreci hazırlıklarının başlatılması önemli görülmektedir.

Bilgilerinize sunulur.
 

PAYLAŞ