Cezayir Gümrük Kanunu'na Göre Eşyanın Tasfiyelik Hale Gelmesi Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan T.C. Ticaret Bakanlığının bir yazısında, Cezayir Ticaret Müşavirliğinin bir yazısına atıfla Cezayir gümrüklerine sunulan eşyanın gümrük ambarlarında bekleme süreleri hakkında aşağıdaki bilgiler iletilmektedir:

Cezayir Gümrük Kanununa göre; Cezayir gümrüklerine sunulan ve geçici olarak depolanan eşyanın 21 gün içinde bir gümrük işlemine tabi tutulması, tabi olunacak gümrük rejiminin ithalatçı, gümrük komisyoncusu veya bunların yokluğunda taşıyıcı tarafından verilecek detaylı gümrük beyannamesi ile belirlenmesi, gümrük beyannamesinin gümrük idaresi tarafından gerekli kontrollerin yapılarak tescilini takiben 5 gün içinde ithalat vergilerinin ödenerek eşyanın gümrükten çekilmesi gerekmektedir.Bu süreler içinde, ithalatçı veya yasal temsilcileri tarafından yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde eşyanın, en fazla 2 ay kalmak üzere gümrük idaresi tarafında re'sen gümrük ambarlarına konulacağı, bu süre içinde de ithalatçı veya yasal temsilcileri tarafından gümrük idaresine başvurulmaması halinde eşyanın tasfiyelik eşya statüsünü kazanacağı hususları da mezkur Kanun ile düzenlenmiştir.

Bu çerçevede, yukarıda verilen bilgiler ışığında ihracatçılarımızın ihraç eşyasının safahatini ithalatçı ve taşıyıcı nezdinde takip etmelerinde ve sorunlu ihracatlarda eşyanın tasfiyelik hale gelmesine mahal vermeden gerekli önlemlerin alınmasında fayda mülahaza edilmektedir.

 

Bilgilerinize sunulur.

PAYLAŞ