Devlet Yardımları Başvuruları

Sayın Üyemiz,

Bilindiği üzere, T.C. Ticaret Bakanlığınca yürütülen Devlet Yardımlarına ilişkin mevzuatlarda son dönemde yapılan değişikliklerle; destek ve harcama başvurularına ilişkin her türlü bilgi ve belgenin başvuru sahibine ait KEP adresi aracılığıyla başvuru merciinin (İhracatçı Birlikleri/Bakanlık) KEP adresine iletilmesi ve başvuruda yer alan belgelerden her birinin başvuru sahibini temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından 5070 sayılı “Elektronik İmza Kanunu” standartlarına uygun Nitelikli Elektronik Sertifika (NES) kullanılarak oluşturulan elektronik imza (e-imza) ile imzalanması ve elektronik imzalı dokümanların uzantılarının .pdf veya .pdf.imz olması düzenlemesi 01.04.2018 tarihinden itibaren yapılan destek başvuruları için zorunlu hale getirilmiştir.

Söz konusu düzenleme gereği 01.04.2018 tarihinden itibaren KEP aracılığıyla Birliğimize yapılan destek başvurularının yaklaşık %15’i dışında kalan büyük bir bölümünde, başvuru için gerekli belgelerde e-imza yer almadığı, e-imzalı olanlarda ise 5070 Sayılı Kanun standartlarına uygun e-imza doğrulaması yapılamadığı ve e-imzaların bahsi geçen kriterlere göre geçersiz olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle, KEP aracılığıyla süresi içerisinde yapılmış ancak e-imzanın geçersiz olduğu bu şekildeki destek başvuruları için; T.C. Ticaret Bakanlığının 21.03.2018 tarih ve E.29835 sayılı yazılı talimatları çerçevesinde firmalarımıza eksiklik bildirimleri yapılarak ilave süre verilecek olup, eksiklik tamamlama süreleri içerisinde geçerli e-imzalı belgelerin yeniden gönderilmesi istenecektir.


Bu itibarla,

1. E-imzanın geçersiz olması nedeniyle firmanıza bildirilecek eksiklik yazılarımıza cevaben firmanızca yeniden gönderilecek e-imzalı belgelerin hazırlanması amacıyla,

2. Bundan sonra yapılacak yeni destek başvurularınızın e-imzalı belgelerinin oluşturulması amacıyla,

Birliğimiz üyesi firmaların ücretsiz kullanımına yönelik e-imzalı evrak oluşturma portalı kullanıma açılmıştır. Söz konusu uygulama sayesinde, belgelere e-imza atılması işlemlerinin ortak bir arayüzden gerçekleştirilmesi, böylece ek bir yazılım satın alınmasına gerek kalmadan belgeler üzerine doğru ve geçerli e-imza atılabilmesi amaçlanmaktadır. Söz konusu arayüze www.immib.org.tr internet sayfamızda yer alan http://evrak.immib.org.tr/eimza linkinden erişim sağlayıp giriş yapılabilir. Buradan oluşturulacak Devlet Yardımlarına ilişkin e-imzalı belgelerinizin, başvuru mercii Genel Sekreterliğimiz olan destek başvuruları için, firmanıza ait KEP adresi üzerinden immib@hs01.kep.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.
 

PAYLAŞ