Geçiş Belgeleri Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğünden alınan yazıya atıfla, uluslararası karayolu taşımacılığı anlaşmaları ve bu anlaşmalara bağlı olarak imzalanan Protokoller kapsamında Bakanlıklarınca sağlanan geçiş belgelerinin ülkemiz taşımacılarına dağıtım işlemlerinin, Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi çerçevesinde yürütüldüğü, söz konusu Yönergenin 9'uncu maddesinin yedinci fıkrasının, "Geçiş belgeleri her yılın son gününe kadar dağıtılır. Geçiş belgelerinin yıl içindeki kullanıma açılma tarihleri ve
dönemleri Bakanlıkça belirlenir." hükmüne, 22'inci maddesinin üçüncü fıkrasının ise "Bakanlık geçiş belgelerinin başvuru, belge dağıtımının genel şartları ile ülkelere göre dağıtım usulü ve özel şartları
hususlarında değişiklik yapmaya yetkilidir." hükmüne amir olduğu ifade edilmektedir.


2022 yılında uluslararası karayolu taşımacılığında yaşanan gelişmeler, sağlanan kota artışları, geçiş belgeleri kullanım oranları ve ilgili paydaşlar ile yapılan istişareler de dikkate alınarak, Bakanlıklarınca yapılan değerlendirme sonucunda;

a) 2023 yılına ait geçiş belgelerinin dağıtımında Ek 1'deki listede yer alan tarihlerin dikkate alınması,
b) Söz konusu ülkelere ait 2022 yılı geçiş belgelerinin belirtilen süreden önce tükenmesi halinde tükendiği tarihten itibaren 2023 yılı geçiş belgelerinin kullanıma açılması,
c) Halihazırda 2022 yılı kotası tükenmiş veya 31.12.2022 tarihi itibariyle tükenecek olan geçiş belgelerinin dağıtımında 01.01.2023 tarihinin esas alınması,
d) 2023 yılı geçiş belgelerinden temin edilemeyen belge olması durumunda, firmaların talebi üzerine (Danimarka geçiş belgeleri hariç) 15.01.2023 tarihine kadar 2022 yılı geçiş belgesi verilmesi,
e) 2023 yılı geçiş belgelerinin yıl içinde Ek 2'deki listede belirtilen dönemler halinde kullanıma açılması,
f) Danimarka ve Litvanya geçiş belgelerinin tamamının iade sistemine dahil edilmesi,
g) Sırbistan çok girişli tek-tip geçiş belgelerinin firmaların yetki belgesindeki özmal/sözleşmeli çekici ve kamyon olarak kayıtlı toplam taşıt sayısını geçmemek kaydıyla dağıtılması,
h) Geçiş belgesi tahsis edilmeyen sergi ve/veya fuar malzemesi taşımalarının yanı sıra en az %40 ticari eşya taşıması yapılması ve firmaların talep etmeleri halinde geçiş belgesi tahsis edilmesi,
i) Estonya, Letonya, Litvanya geçiş belgeleri ile Polonya transit geçiş belgelerinin sadece gidiş yükleri için tahsis edilmesi,
j) Polonya transit geçiş belgelerinin %3'ünün Rusya'nın Kaliningrad bölgesine yapılacak taşımalar için tahsis edilmesi,
k) Söz konusu Yönergenin 17'nci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde Fas taşımaları için de İspanya geçiş belgesi tahsis edilmesi,
l) Özbekistan ücretsiz ikili geçiş belgelerinden %10'unun dönüş yükü taşımalarına tahsis edilmesi,
m) Rusya ikili geçiş belgelerinin 1. dönemde 4.500 adet, 2. Dönemde 5.500 adet, 3. Dönemde 5.500 adet, 4. Dönemde ise 4.500 adet olarak kullanıma açılması,
j) Polonya transit geçiş belgelerinin %3'ünün Rusya'nın Kaliningrad bölgesine yapılacak taşımalar için tahsis edilmesi,
k) Söz konusu Yönergenin 17'nci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde Fas taşımaları için de İspanya geçiş belgesi tahsis edilmesi,
l) Özbekistan ücretsiz ikili geçiş belgelerinden %10'unun dönüş yükü taşımalarına tahsis edilmesi,
m) Rusya ikili geçiş belgelerinin 1. dönemde 4.500 adet, 2. Dönemde 5.500 adet, 3. Dönemde 5.500 adet, 4. Dönemde ise 4.500 adet olarak kullanıma açılması,
n) Rusya tek-tip (ikili/3.ülke) geçiş belgelerinin %75'inin ülkemizi transit geçilerek yapılacak taşımalar ile ülkemizden millileşmemiş yüklerin taşınmasını yapacak
taşıtlara tahsis edilmesi, %25'nin ülkemizi transit geçilmeksizin yapılacak 3. ülke taşımalar için tahsis edilmesi,
o) Gürcistan 3. ülke geçiş belgelerinin %75'inin ülkemizi transit geçilerek yapılacak taşımalar ile ülkemizden millileşmemiş yüklerin taşınmasını yapacak taşıtlara tahsis edilmesi, %25'inin ülkemizi transit geçilmeksizin yapılacak 3.ülke taşımalar için tahsis edilmesi,
p) Azerbaycan 3.ülke geçiş belgelerinin %75'nin ülkemizi transit geçilerek yapılacak taşımalar ile ülkemizden millileşmemiş yüklerin taşınmasını yapacak taşıtlara tahsis edilmesi, %25'nin ülkemizi transit geçilmeksizin yapılacak 3.ülke taşımalar için tahsis edilmesi,
q) Azerbaycan tek-tip geçiş belgelerinin Azerbaycan'a (Nahçıvan dahil) yapılacak ikili taşımalar için (Nahçıvan üzerinden Azerbaycan'a yapılan taşımalar için sadece 1 adet Azerbaycan tek-tip geçiş belgesi) tahsis edilmesi,
r) Azerbaycan transit geçiş belgelerinin Azerbaycan (Nahçıvan dahil) üzerinden yapılacak transit taşımalar için tahsis edilmesi (Nahçıvan ve Azerbaycan'ın transit geçildiği taşımalar için sadece 1 adet Azerbaycan transit geçiş belgesi tahsis edilmesi), hususlarının uygun görüldüğü belirtilmektedir.


Bilgilerinize sunulur.

 

Ek:

1- 2023 Yılı Kullanıma Açılma Tarihleri Listesi

2- 2023 Yılı Dönemsel Kullanıma Açılma Tarihleri Listesi

PAYLAŞ