Geri Verme ve Kaldırma Talep Yönetimi Sistemi Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünün bir yazısına atıfla, Gümrük Genel Tebliği'nin (Tahsilat İşlemleri) (Seri No:2) 39 uncu maddesinin birinci fıkrasında; “6183 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrası doğrultusunda yapılacak işleme esas olmak üzere, geri verilmesi gereken amme alacakları ile ilgili olarak gümrük idaresine yapılacak başvurular, geri verme talepli veya geri verilmesi gereken amme alacağının Bakanlığımıza muaccel hale gelmiş borçlarına mahsup edilmesi talepli olması gerekir. Bu nedenle, geri verme başvurusu yapanlardan, Bakanlığımıza kesinleşmiş borcu olup olmadığı hususunda ek-9'da yer alan örneğe uygun bir yazı ile bildirimde bulunmaları istenir.” hükmünün yer aldığı ifade edilmektedir.

Anılan yazıda devamla, madde hükmü uyarınca Geri Verme ve Kaldırma Talep Yönetimi Sistemi üzerinden 4458 sayılı Gümrük Kanunun 211 ila 214 üncü madde hükümleri doğrultusunda yapılan geri verme ve kaldırma başvuruları kapsamında yükümlüler tarafından Bakanlığa kesinleşmiş borcu olup olmadığı hususunda ibraz edilmesi gereken ve anılan Tebliğin 9 nolu ekinde yer alan belgenin anılan sistem tarafından otomatik olarak oluşturulması ve başvuruya eklenmesinin sağlandığı bildirilmektedir.

 

Bilgilerinize sunulur.

PAYLAŞ