REACH Tüzüğü

Sayın Sektör Temsilcisi,

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atfen, Avrupa Komisyonu tarafından; Avrupa Birliğinin çevre ve insan sağlığının korunması hedefiyle kimyasal ürünlerin pazara giriş koşullarını belirlediği Kimyasalların Kaydı, Değerlendirmesi, İzni ve Kısıtlanmasına dair 1907/2006/EC sayılı REACH Tüzüğü kapsamında kanserojen, mutajen veya reprotoksik (CMR) birtakım kimyasalların (Azo Boyar Madde, Polisiklik Aromatik Hidrokarbon (PAHs), Ftalat…) belli bir eşik düzeyin üzerinde konfeksiyon, tekstil ve ayakkabıda kullanımı halinde AB pazarına arz edilmesini yasaklayacak yeni bir düzenleme yayımlanmış olduğu ve ilgili düzenlemeye https://ec.europa.eu/docsroom/documents/31984  adresinden ulaşılabildiği belirtilmektedir.

İlgilenen ihracatçı firmalarımızın bilgilerine sunulur.

PAYLAŞ